ಅನುರಾಗ‌

ಒ0ದೇ ನೋಟ‌ದಿ0ದ‌
ಅನುರಾಗ‌ ಅರ‌ಳಿತು
ಮ‌ನ‌ದ‌ಲ್ಲಿ ಸ‌0ಗೀತ‌ದ‌
ಸ‌ರಿಗ‌ಮ‌ ನುಡಿಯಿತು

ಮಿ0ಚಿನ‌ ವೇಗ‌ದ‌ಲ್ಲಿ
ತಾಕಿತು ಅವ‌ಳ‌ ನ‌ಗು
ಮ‌0ಜುಗೆಡ್ಡೆಯ‌0ತ‌ಹ‌
ನ‌ನ್ನೆದೆ ಕ‌ರ‌ಗಿತು

ಆನ‌0ದ‌ ಬಾಶ್ಪ‌
ವ‌ಜ್ರ‌ದ‌0ತ‌ಹ‌ ಅವಳ‌ ತೀಕ್ಷ್ಣ‌ ಕ‌ಣ್ಣ‌ಲಿ
ಮಾತೆ ಹೊರ‌ಡ‌ದು
ಗ‌ರ‌ ಬ‌ಡಿದ‌0ತಿದ್ದ‌ ನ‌ನ್ನ‌ ನಾಲ‌ಗೆಯ‌ಲಿ

ನುಡಿದ‌ವು ಹ್ರುದ‌ಯ‌ಗ‌ಳು
ಪ್ರೇಮ‌ದ‌ ಭಾಷೆಯ‌ಲಿ
ತೇಲಿ ಹೋದೆವು
ಸ‌ಮಾಗ‌ಮ‌ದ‌ ಅಲೆಯ‌ಲಿ

Life & Situations


Alone, accompanied by thoughts
Colorful, in shades of black and grey
life, flows in an unknown pattern
complex, situations that come by
love, only that sustains

A day just like that .. what I see & remember..


After having attended the posh & pomp celebrations at a house warming ceremony at the relative's we hit the road to get back to destination home sweet home.
It was not the usual route we'd take, that's cos we had to hire an auto and the driver took the shortest path available.

 Oh! what a pleasing sight it was passing through the roads that once were a common hangout . be it a local movie in those single screen theaters, shopping in the only famous center around then, snacks to much on in the hotels well known then ( much before the Italian, Mexican and Chinese cuisine dwelled into business here). nostalgia hit the passing soul as it crossed this familiar part of city..

This post is mainly aimed at those who know the Bangalore of 80's & 90's .. Hope you remember the roads of Majestic. Guess you know what it feels like.

Salvation

1970's

Amulya was 24. Not very appealing from the outside, many alliances had come and gone with a rejection. She gave up hopes of marriage and forced Kaushik, her younger brother to get married and settle down. Soon a bride was chosen and the wedding took place with all the posh and pomp.

Good at heart, Amulya treated the new bride as if Kruti was her own sister.  Kruti was beautiful and the entire family was proud of their choice for Kaushik.

Kruti though beautiful had a stone heart. She found fault in all that Amulya did. Soon she made all believe that Amulya had a boyfriend from a different caste.

Amulya could not take in any more of these. Next morning the door to her room was open. Amulya was lying in a pool of blood and had attained salvation.


Coma Dream

She came, saw and walked away
It was the month of May
Flowers Bloomed, Summer doomed

I wait standing there for one glimpse,
It was the month of August
Not sure if it was love or lust

She came smiled and waved her hand
It was the month of November
My mind went into a state of slumber

Next I know, am on the hospital bed
It was the month of May
I am out of coma ,  is what I heard.

Cent Story 6: Innocent Request

Mittoo was more than a friend to Krish, the 8 old boy and a loyal pet to his owner Rajat, the Magician. Krish lived in a fantasy world, a world where everything was magical around him. 

There comes an end to all living beings, and Mittoo was not spared either. He breathed his last on the way to the veterinary hospital. Krish did not understand that Mittoo had left them.Krish pestered his Magician dad and cried “Dad, use your magical powers and bring back Mittoo to me". Rajat had no words to console his sons agony.

People and Novels

Its pleasant to be meeting people with varied tastes. That way you get to know about the diversity around
you, be it in terms of food, culture and religion.

While I begin the post with this note, its not what exactly that I intend to share. I may touch upon a couple of things but nothing intentional.

The creative juices flowing out of my brain in the past few weeks have not found a medium to be inscribed on. Its not that I got lazy, not complaining of time attack, just that I've been thinking and over thinking about various stuff. A lot on my radar - definitely not sure about the area to focus on, hence the over thinking to narrow down on the thoughts.

Sudha Murthy's "House of cards" was quick good read. It had to it the aspects of the life, a lovely story line
that kept me thinking for a long time even though I finished the 200 odd pages in a single read. Story is set in
different parts of Karnataka, talks more of the relationships and family ties.  Life of a young girl Mridula, her
simple attitude towards life, the bonding she shares with every individual - Classically potrayed.

I have been travelling in public transport for the last few months. Its a fun ride both sides, the jam packed mornings and the tiring painful evenings - each day has its own stories to unfold.

A scene from the calm cold mornings - joggers in the park, the lazy dog still deciding to wake up, the birds chirping, steaming hot idlis and a cup of filter coffee from the vendor at the corner of the road, the half filled-half empty buses, kids in school uniforms neatly pressed, a newspaper boy stopping at each door throwing the newspaper to their respective owners...... and many more such beautiful stuff that my eyes watch out for.

The crowded buses in the evenings carrying all the tired souls back home to a place they can rest to start a next day fresh and full of life is a sight to watch. Every commuter has a story in them. I have started analyzing the pattern of people , their behaviour and by now I kind of judge the person within 5 minutes of looking at his/her actions. I can say my judgement is about 91.32434343453% accurate.Don't ask me how I arrived at the figure. :)


Amidst all this I managed to read a couple of Kannada Novels - "Priyathama" by Endumuri and "Hasivu" by MK Indira. These writers are truly inspiring. The stories are simple and talks about social strata, how one gets deceived in life, the real ups and downs an individual face in the social system created by man himself. The simple characters full of life takes it to an entirely different level.


CentStory 5: Realization

Jan 2nd 20XX:

The manager called him to inform about a conference meeting to start in about 5 minutes. Karan was busy with code peer-review. He could not deny his boss either. Jumped to the conference meeting only to realize he has been fired of policy infringement. On demanding an elaborate meeting to discuss further, he was cut short stating – “You consume alcohol during office hours.  Have to take this step for betterment of your team and the organization”.

Karan had promised his wife the night before to give up on this habit of his, but it was late.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...